Archief

Het archief is nog in opbouw

Hieronder een aantal links naar de Lectiones, voor zover op dit moment beschikbaar

Lectiones 1

P. Oskamp De liturgische Kring. Een poging tot positiebepaling (1995) pag. 4

L. Brink De plaats van de vrouw in de heilsbedeling (1995) pag. 7

J. Verheul, Sanctorum Communio. Enkele kanttekeningen betreffende de ‘reservatie’ (1995), pag. 18

J. Verburg, Contemplatie en Liturgie (z.j.) pag. 25

A.R. de Meij Mecima Intercommunie als weg in de oecumene (1998) pag. 31

Lectiones 4

M. den Dekker Het gebruik van kerken en de oude binnensteden (1999)

J.L. van der Eijk Pastoraat en biecht in de praktijk (2000)

W.A.M. Kelder Hoe leert een gemeenschap liturgische dieptebeleving? Een consultatie (19990

L.J. de Leeuw Bachcantates in de context van een gemeente (1999)

I. Otten Verstilling in het dagelijks gebed (Dienstboek) (2000)

G. van Schuppen Het tafelgebed in het nieuwe Dienstboek (2000)

T. Zuidmeer Liturgie in de bajes (2000)

K.W. de Jong Jaarverslag Liturgische Kring over 1998

K.W. de Jong Jaarverslag Liturgische Kring over 1999-2000

J. Kronenburg In memoriam P.J.F. van Voorst Vader (1913-1999)

K.W. de Jong In memoriam M.A. Vrijlandt (1946-2000)

K.W. de Jong Inventarisatie Archief van de Liturgische Kring

Lectiones 5 (2002)

R. Boon Notitie over beeld, bedehuis, eredienst

W.A.M. Kelder De gezongen Geloofsbelijdenis in het Dienstboek, een bespreking.

R.A. de Meij Mecima Het Dienstboek in Zeeland; een impressie van de ontvangst van het dienstboek in de SoW-kerken van Zeeland

W. Mesdag Muziek en troost bij momenten van gedachtenis

P. Oskamp Leesroosters in het Dienstboek

C.T. van der Poel De psalmen, een kerkmuzikale stand van zaken

F.G. aan het Rot De epiclese in de gereformeerde avondmaalsliturgie

Th. C. Wolters Gedachten over de rubriek ‘Intrede” in het Dienstboek – een pleidooi voor eenvoud

J. Zuur Getijden in Kruispunt

K.W. de Jong Jaarverslag Liturgische Kring 2000-2001

K.W. de Jong Jaarverslag Liturgische Kring 2001-2002

Lectiones 6 (2005)

M. den Dekker Jan Willem Schulte Nordholt en het kerklied (2003)

A.R. de Meij Mecima Rituelen in overvloed, een kritische bezinning van Gerard Lukken (2003)

P. Oskamp Calvijn en de openbare boete (2003)

A.G. Soeting Avondmaalswoorden (2004)

A.G. Soeting, Was er gemeentezang in de vroege christenheid? (2004)

F.A. Wiersma ‘JHWH onze Heer, hoe heerlijk is jouw naam op heel de aarde (2004)

A.R. de Meij Mecima Jaarverslag Liturgische Kring 2002-2003

A.R. de Meij Mecima Jaarverslag Liturgische Kring 2003-2004

A.R. de Meij Mecima In memoriam Wiebe Vos (1921-2004)

A.R. de Meij Mecima In memoriam Jacob Plooij (1912-2004)

A.R. de Meij Mecima In memoriam Arnolus Marius Nortier (1916-2005)

K.W. de Jong De oprichting van de Liturgische Kring – een poging tot reconstructie

Lectiones 8


Lectiones Diversen 1

Lectiones Diversen 2

Elisabeth Posthumus Meyes, Koorleider, beeld van een ambt. Zie hier

Frederikus aan het Rot: Het licht breekt door de wolken, over Jochen Klepper. Hier is de link.

Lectiones Pdf’s

Historische publicaties van de Kring: orden van dienst, kanselboek, liturgische handboekjes e.d. Nog te catalogiseren. Klik hier